Veel gestelde vragen

1. Moet ik mijn kind aanmelden?

Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf 23 mei 2023, tijdens de vrije inschrijvingen, inschrijven voor het schooljaar 2023-2024 in een Denderleeuwse basisschool. Op dat moment zullen in de meerderheid van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

2. Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle Denderleeuwse basisscholen doen mee. U vindt het overzicht van alle scholen op deze website. Wij raden u aan uw kind aan te melden voor minimum 3 scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat uw kind een plaats heeft.

3. Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, we raden u zelfs aan om minstens 3 scholen van voorkeur op te geven! Als u maar één school opgeeft (of twee), en er is geen plaats, dan moet u wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om te gaan inschrijven. Op dat moment is de kans klein dat er nog een vrije plaats is in één van de Denderleeuwse scholen.

4. Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van uw voorkeur. Het systeem tracht u een plaats toe te kennen in de school met uw grootste voorkeur. Wanneer u een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat u geen recht meer heeft op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer u een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft uw kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met de 5de schooldag van oktober 2023 (voor kinderen met geboortejaar 2021 blijft de wachtlijst geldig tot en met 30 juni 2024). Als er in die school een plaats vrijkomt, dan kan het zijn dat u uw kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met u op.

5. Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden.

6. Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

U heeft het rijksregister van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op een kids ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee u naar het consultatiebureau gaat. U kan ook terecht op het gemeentehuis van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van uw kind erop kan vermelden.

7. Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld.

8. Wat zijn voorrangsgroepen?

Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers en zussen) en kinderen van personeel behoren tot de verplichte voorrangsgroepen. Deze leerlingen krijgen bij het ordenen absolute voorrang.

Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

 • broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) (vb. stiefbroers en -zussen).

9. Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op de webpagina aanmelden.denderleeuw.be onder de rubriek vrije plaatsen. De vrije plaatsen worden online geplaatst ongeveer 1 week voor de start van de aanmeldingsperiode.

10. Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

 • Broers/zussen en kinderen personeel
  Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers en zussen) en kinderen van personeel van de school krijgen, per geboortejaar en leerjaar, absolute voorrang bij het inschrijven wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school. Broers en zussen hebben voorrang op kinderen van personeel. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn, worden de leerlingen geordend op basis van afstand (domicilieadres van het kind ten opzichte van de school). Bij onvoldoende plaatsen voor kinderen van eenzelfde leefeenheid, worden deze eerst nog geordend naar broers/zussen die ook kind zijn van personeel.
 • Alle kinderen
  Voor iedere school wordt, na ordening van de voorrangsgroepen, een rangorde voor alle andere aangemelde kinderen bepaald. In de eerste plaats volgens schoolkeuze en in de tweede plaats volgens afstand. Uitzonderlijk in laatste instantatie, bij een ex aequo, volgens toeval.

11. De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand domicilie van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel ) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.
 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als 1ste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.
 • Als het systeem uw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van uw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor u een plaats kan worden toegewezen, ontvangt u een ‘ticket voor inschrijving in de school”.
 • Het systeem bewaart de naam van uw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal u een bericht van niet gunstige rangschikking ontvangen, maar u blijft tot de 5de schooldag van oktober 2023 op de wachtlijst van deze school staan. Voor kinderen met het geboortejaar 2023 blijft de wachtlijst geldig tot en met 30 juni 2024.

12. Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de ombudsdienst inschrijvingen.

13. Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind. Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Procedure voor verhuizers:

 • In de gevallen waarin men met een officieel document kan aantonen dat men op een ander adres dan het huidige domicilieadres zal wonen op het moment van de instap in de school, kan de Ombudsdienst Inschrijvingen (ODI) de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Dit officieel bewijsdocument moet ingediend worden bij de dienst onderwijs (onderwijs@denderleeuw.be) voor het einde van de aanmeldingsperiode.
 • Een officieel document is bv. een geregistreerd huurcontract, een aankoopakte of een omgevingsvergunning (bouw in uitvoer).
  De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dient u te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document 'melding van aanvang van de werken', afgeleverd door de dienst Ruimtelijke Ordening en ondertekend. 
 • Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de ODI.

14. Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem onmiddellijk contact op met de beheerders van het aanmeldingssysteem via onderwijs@denderleeuw.be.

15. Wat is een ticket voor inschrijving?

Op uw 'ticket voor inschrijving' staat vermeld in welke school u zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket bent u zeker van een plaats voor uw kind in de betrokken school. Indien u uw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt uw ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

16. Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school.

17. Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot en met de 5de schooldag van oktober 2023. Voor kinderen geboren in 2021 zijn de wachtlijsten geldig tot en met 30 juni 2024.

18. Wat als ik geen computer of internet heb?

Neem dan contact op met een school of één van de organisaties op onze contactpagina. Zij zullen u zeker verder helpen.

19. Hoe is de ombudsdienst inschrijvingen samengesteld?

De ombudsdienst inschrijvingen bestaat uit:

 • één vertegenwoordiger van een erkende oudervereniging;
 • één vertegenwoordiger per schoolbestuur (gemeentelijk onderwijs - katholiek onderwijs - gemeenschapsonderwijs).
 • één vertegenwoordiger van het lokaal bestuur Denderleeuw (neutrale voorzitter)
 • Technici (zonder stemrecht)

20. Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

U kan terecht bij de beheerders van het systeem via onderwijs@denderleeuw.be. De beheerders zullen uw klacht (zie punt 21) voorleggen aan de ombudsdienst inschrijvingen.

Indien u nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie inzake Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/commissie-inzake-leerlingenrechten-contact

21. Waarvoor kan ik terecht bij de ombudsdienst inschrijvingen?

De ombudsdienst inschrijvingen staat in voor de eerstelijnsbehandeling van:

 • klachten of vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzing
 • vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie
 • de evaluatie van de behandelde klachten en vaststellingen met het oog op eventuele bijsturing van de aanmeldingsprocedure

Een zuiver materiële vergissing is een materiële fout of een verschrijving, begaan bij de materiële verrichtingen die gepaard gaan met de aanmelding en bij de werking van het aanmeldingssysteem, zoals bijvoorbeeld een fout huisnummer intikken tijdens het aanmelden. Vereist is wel dat het een materiële fout of verschrijving betreft waarover nauwelijks discussie mogelijk is. Het betreft met andere woorden een onoplettendheid die met een eenvoudige precisering kan worden rechtgezet. Om een zuiver materiële vergissing te kunnen inroepen moet de betrokkene te goeder trouw gehandeld hebben.

Een technische fout kan zich te allen tijde voordoen. Zo kan bijvoorbeeld het registratiesysteem uitvallen waardoor de betrokkenen zich niet kunnen registreren of kunnen er fouten geslopen zijn in het algoritme waardoor niet alle voorrangsgroepen de voorrang hebben gekregen waar ze recht op hebben.

Een uitzonderlijke situatie is een geval waarbij de betrokkene voor een specifieke school waarvoor hij aanmeldt, een uitzonderlijke situatie inroept die alleen van toepassing is op de leerling in kwestie in die school en waarbij die inschrijving de enige mogelijkheid is om de toegang tot onderwijs te garanderen.

22. Hoe kan ik de ombudsdienst inschrijvingen bereiken?

De ombudsdienst inschrijvingen is bereikbaar via onderwijs@denderleeuw.be of via het telefoonnummer 053 640 770.

De procedure om een klacht in te dienen of de vraag over een erkenning van een uitzonderlijke situatie, is opgenomen in het regement van inwendige orde. Dit reglement kan je hier downloaden of kan opgevraagd worden via bovenvermeld e-mailadres.

23. Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • Uw ticket voor inschrijving in de school
 • Indien u dit hebt ook de kids-ID
 • Uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)
 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee u aangemeld heeft, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres
 • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoeslag

24. Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs: hier wordt ingeschreven per leerjaar). Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerders via onderwijs@denderleeuw.be.